Råd og utval i Valle og Hylestad sokn


Soknerådet i Valle og Hylestad har verksemdansvar for det som føregår i soknet. Soknerådet fungerar også som fellesråd med ein representant frå kommunen til stade. Fellesrådet har ansvar for m.a. drift og vedlikehald av kyrkjene og kyrkjegardane og har arbeidsgjevaransvar for dei tilsette. Kyrkjesjefen er dagleg leiar av fellesrådets verksemd. Under soknerådet er det nokre utval, arbeidsutval (AU), diakoniutval (DU) og trusopplæringsutval.

 

Her er informasjon om soknerådet og utvala samt innkallingar, møtebøker og årsmeldingar.  Finn du ikkje dokumentet du leitar etter her kan du kontakte oss for å få det. Soknerådsmøta er opne for alle som vil høyre på.

 


Råd og utval

 

 

Innkallingar og møtebøker for soknerådet

Sjå alle innkallingar og møtebøker her