Råd og utval


Her har vi delt mellom dei to sokna våre, Valle og Hylestad sokn og Bykle sokn. Under kvar av dei har vi lagt informasjon om sokneråda, dei ulike utvala og innkallingar og møtebøker frå soknerådsmøta og årsmeldingar for kyrkjelydane.

Velg kva for sokn du vil sjå nærare på her.