Bykle KFUK-KFUM speidarar


 

 

Bykle KFUK-KFUM-speidarar arbeider etter Norges KFUK-KFUM-speidarar sin føremålsparagraf:

 

”Noregs KFUK-KFUM-speidarar sitt mål er å fremje og drive eit speidararbeid for å hjelpe born og unge til å utvikle ei kristen tru og oppdra dei til ansvarsmedvetnad, sjølvstende, samfunnsengasjement, mellomfolkeleg forståing og respekt for naturen sin verdi.”

 

Speidararbeidet reknast som ein del av Bykle sokn sitt trusopplæringsarbeid.

 

Friluftsliv er ein viktig del av speidararbeidet, så dei fleste møta er haldne ute. Oppmøteplass har variert litt ut frå aktivitet. Bykle kyrkje, Fjellgardane kyrkje, Hegni og Røyrvikåsen langrennsarena er blant oppmøteplassane.  


Du kan ta kontakt med Olav Skinnarland viss du har lyst til å bli speidar.   

E-post:  olav.skinnarland@istorm.no 

KFUK-KFUM si heimeside i Noreg: www.kmspeider.no

Tilbake