Fredagsteams


Vil du spørje om noko eller diskutere kyrkjesaker? Bli med på fredagsteams.

 

Fredagsteams

Kvar fredag kl 10.00 til 11.00 er det uformelt møte på Teams med stab, sokneråd og andre interesserte i Bykle, Valle og Hylestad. Her kan ein spørje og svare på saker omkring kyrkjelydene og aktuelle saker. Det er soknerådsleiaren i Valle og Hylestad som har tatt initiativet til denne møtestaden på Teams. Du kan bli med ved å gå inn på denne lenka under, det er berre å trykke og så trykke på "join on the web instead" dersom du ikkje har lasta ned Teams på pc eller telefonen frå før. Velkomen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMzZTY0OTItZDY1OS00Y2QzLTlmOGYtMDMxZjQ4MjdhNmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ff392b7-3cc8-4aa7-90e7-79b98960340a%22%2c%22Oid%22%3a%228763ab20-18db-4e24-9ac8-e309ab90608e%22%7d

Tilbake